Vores priser

Priser på ydelser er delt i to grupper.
Der er sygesikringsydelserne, som er ens over hele landet.
Der er de frie ydelser, som den enkelte klinik selv bestemmer.

Nøjagtige priser på større og/eller mere komplicerede behandlinger er ikke mulige at give uden forudgående undersøgelse.

Vi forbeholder os derfor ret til en forundersøgelse (herunder evt. røntgen)
i disse tilfælde. Honorar herfor afholdes af patienten.

Se priser på sygesikringsydelser
Se priser på frie ydelser